Konkurs za 30 novih policajaca u Pančevu

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici ukupno 250 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje policijskih poslova, od toga 30 za područje Policijske uprave Pančevo.

Kandidati ne mogu imati manje od 18 niti više od 24 godine starosti. Stručno osposobljavanje polaznika traje 12 meseci i sprovodiće se sukcesivno po klasama.

Prijava na konkurs sa dokumentacijom podnosi se u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa, policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata.

Uz prijavu se prilaže sledeća dokumentacija:
1. Izvod iz zdravstvenog kartona (obrazac preuzeti u policijskim upravama/stanicama),
2. Original uverenja o državljanstvu (ne starije od šest meseci),
3. Original izvoda iz matične knjige rođenih,
4. Original uverenja osnovnog i višeg suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od šest meseci),
5. Overenu fotokopiju diplome o završenom srednjem obrazovanju i vaspitanju,
6. Overene fotokopije svedočanstava za sva četiri razreda srednjeg obrazovanja i vaspitanja,
7. Očitanu ličnu kartu sa čipom ili overenu fotokopiju lične karte koja nije čipovana,
8. Overenu fotokopiju vozačke dozvole „B“ kategorije.

Kompletan tekst konkursa pročitajte na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova i Centra za osnovnu policijsku obuku.

V.J.P.

Read 333 times Last modified on nedelja, 28 januar 2018 15:48

Booking.com

-------------------