Upis dece u prvi razred osnovne škole u aprilu

feb 08 2019 /

upis u osnovnu skolu pancevo

Upis dece u prvi razred osnovne škole obavezan je za svu decu rođenu od 01. marta 2012. godine do kraja februara 2013. godine.

U prvi razred osnovne škole upisuju se sva deca koja do početka školske godine imaju najmanje šest i po, a najviše sedam i po godina. Ako dete starije od sedam i po godina zbog bolesti ili drugih razloga nije upisano u prvi razred, može da se upiše u prvi ili odgovarajući razred na osnovu prethodne provere znanja.

Prijavljivanje dece za upis u prvi razred osnovnih škola vršiće se u osnovnim školama u gradu Pančevu i naseljenim mestima tokom aprila meseca 2019.godine.

Upis dece u prvi razred osnovnih škola realizovaće se u školama tokom maja i juna meseca 2019. godine.

Za upis deteta u prvi razred osnovne škole roditelj, odnosno staratelj, podnosi školi sledeću dokumentaciju:

– izvod iz matične knjige rođenih (za dete)

– lekarsko uverenje o izvršenom zdravstvenom pregledu deteta

– uverenje da je dete pohađalo pripremni predškolski program

Ispitivanje deteta za upis u školu vrše psiholog, odnosno pedagog škole na maternjem jeziku deteta, primenom standardnih postupaka i istrumenata, preporučenih od nadležnog zavoda, odnosno ovlašćene stručne organizacije. Ako ne postoji mogućnost da se ispitivanje deteta vrši na maternjem jeziku, škola angažuje prevodioca na predlog nacionalnog saveta nacionalne manjine.

Dete starosti od šest do šest i po godina upisuje se u prvi razred nakon provere spremnosti za polazak u školu. Škola je dužna da organizuje proveru spremnosti.

U školu za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, dete se upisuje na osnovu mišljenja interresorne komisije za procenu potrebe za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške, uz saglasnost roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika.

Za sve bliže informacije o upisu deteta u školu roditelj se obraća osnovnoj školi kojoj teritorijalno pripada.Konoba32Konoba32Konoba32

Ostavi komentar

K2_COMMENT_FORM_NOTES

-------------------