NARODNA STRANKA PANČEVO: JKP "Grejanje" i dalje krši zakonska prava korisnika usluge

okt 10 2019 /

NARODNA STRANKA PANČEVO: JKP "Grejanje" i dalje krši zakonska prava korisnika usluge

Gradski odbor Narodne stranke Pančevo u saopštenju za javnost ukazuje da i pored negodovanja građana, negativnih reakcija organizacija za zaštitu prava potrošača, stručne javnosti, pa čak i podnete Inicijative za ocenu ustavnosti odredbi Odluke gradske Skupštine o isporuci toplotne energije, JKP Grejanje i dalje krši odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošača, sve na štetu građana Grada Pančeva.

- Odredbama članova 87. i 88. Odluke o uslovina i načinu snabdevanja toplotnom energijom kupaca na području grada Pančevo predviđeno je da se odredbe te odluke odnose i da se primenjuju i za sve već sklopljene, odnosno faktički uspostavljene odnose isporuke toplotne energije.

Dakle, uspostavlja se sistem retroaktivnosti, dejstva ove gradske odnose u nazad i na sve ranije zanovane odnose isporuke toplotne energije. Dakle, korisnici daljinskog grejanja su, kao kupci dovedeni u neravnopravnu situaciju u odnosu na JKP Grejanje kao prodavca, a što predstavlja kršenje osniovnih načela ugovornog prava i povredu ustavnog principa ravnopravnosti ugovornih strana, savesnosti i pošenja i zabrana zloupotrebe prava Naprotiv ovim se od strane gradske vlasti omogućava monpolska pozicija Grejanju i zloupotrebljavanje tog položaja dovođenjem kupaca, korisnika grajanja u neravnopravan i diskrinisan položaj.

Tako je ovom odlukom gradske vlasti omogućeno da i ko ne prihvati uslove ugovora koji se nudi to neće značiti da je ugovorni odnos isporuke toplotne energije raskinut, pošto ista odluka predviđa isključenje sa sistema grajanja samo pod određenim uslovima koji su vrlo nepovoljni pa čak i gotovo neizvodljivi za kupce, građane koji koriste daljinsko grejanje.

Nije poznato koji broj naših sugrađana je potpisao ugovore koje je JKP Grejanje slalo korisnicima usluga daljinskog grejanja, no to ovom preduzećeu i gradskoj vlasti nije ni bitno pošto oni po toj odluci imaju pravo da šalju račune korisnicima grejanja i za slučaj neplaćanja preko privatnih uizvršitelja naplaćuju svoje usluge, i to bez obzira na kvalitet grajanja koji dobožija korisnik.

Predmetnui ugvori o ispruci toplotne energije predstavljaju tzv. formularne ugovore – ugovore u kojima su opšti uslovi određeni od strane jednog ugovarača dok se kod njihove obaveznosti javlja i mogućnost dopunjavanja posebnim pogodbama između saugoravča u svakoj posebnoj situaciji. Zakon o obligacionim odnosima predviđa čak i ništavost odredbi ovih, formularnih ugovora , ukoliko su one protivmne cilju zaključenja ugovora ili dobrim poslovnim običajima čak i ako su opti uslovi odobreni od strane nadležnog organa, u ovom slučaja Grada Pančeva kao osnivača ovog preduzeća. Sud ča može odbiti primenu pojednih odredbi opštih usllova ovakvih ugovora ako je druga ugovorna strana lišena prava da stavi prigovore i dakle aktivno učestvuje u zaključivanju ovih ugovora.

Sve ovo je Odlukom graske vlasti uskraćeno građanima Pančeva – ponudom JKP Grejanje po principu ''uzmi ili ostavi''.

Naplata takozvanog pasivnog grejanja, praktična nemogućnost isključenja sa mreže grejanja, obaveza plaćanja usluge koja se ne koristi, obračun naknade za grejanje bez obračuna količine, zahtevanje saglasnosti ostalih suvlasnika na zgradi za isključenje sa mreže grajanja, sve su to primeri povrede ustavnih prava građana i naročiti i egzaktno direktiva EU u pogledu zaštite prava kupaca.

Postavlja se pitanje na koji način vlast u Srbiji misli da će zatvoriti pristupno Poglavlje 28. kao kandidat za članstvo u Evropskoj uniji kada ne poptuje odredbe Zakona o zaštiti potrošača koji je inače usaglašen sa odgovarajućim evropskim direktivama.

Kada se ovakvom pravnom nasilju koje je monopolu JKP Grejanja omogućila gradska vlast pridoda nestručno i stranačko polsovođenje ovog preduzeća od strane stručno nekompetenog direktora koji je pedagoške odnosno novinarske struke, te kada se gotovo svake godine ostvareni profit ovog preduzeća uplaćuje u budžet jasno je da je u pitanju organizovana aktivnost koja zadovoljava potrebe građana ali i puni budžet Grada.

Ovim se i razotkriva da osnivanje javnih komunalnih preduzeća nije u interesu zadovoljavanja potreba građana i zaštiti njihovim interesa u komunalnoj oblasti, već za ostvarivanja parafiskalnih prihoda Grada. Ukoliko nekom javnom preduzeću ostane dobit na kraju godine to znači da su cene usluga bile projektovana na nivo viši od potrebnog te bi u tom slučaju jedno normalno bilo da se ta sredstva upotrebe u razvoj kvaliteta usluge tog preduzeća ili pak da se u narednom periodu cene usluge snize, a nikako da se prelivaju u gradsku kasu, navodi se u saopštenju Gradskog odbora Narodne stranke Pančevo.