Koliki su troškovi građana ukoliko dođe do promena naziva ulica?

nov 20 2019 /

Koliki su troškovi građana ukoliko dođe do promena naziva ulica?

U skladu sa Zaključcima Vlade Republike Srbije, organizacione jedinice Ministarstva unutrašnjih poslova izdaju lične karte sa čipom, kao i trajne lične karte, bez plaćanja propisanih naknada na ime cene obrasca i troškova tehničke izrade lične karte građanima kojima se izdaje novi dokument, u slučaju kada se upisuje adresa prebivališta u ličnu kartu zbog utvrđivanja naziva ulica i kućnih brojeva za ulice koje prethodno nisu imale naziv, odnosno kućni broj, kao i u slučaju promene postojećih naziva ulica i prenumeracije postojećih kućnih brojeva, u okviru nacionalnog projekta ažuriranja Adresnog registra. 

Obaveštenje o utvrđivanju naziva ulice ili kućnog broja, odnosno o promeni postojećeg naziva ulice ili prenumeraciji kućnog broja, koje izdaju nadležne Službe za katastar nepokretnosti, građani mogu priložiti i sami, ukoliko to žele.

U ovom postupku građani nisu u obavezi da podnose zahtev za prijavu prebivališta, niti da prilažu dokaz o uplati republičke administrativne takse, jer i dalje žive u istim stambenim jedinicama.

Ne smatra se promenom prebivališta u skladu sa Zakonom o prebivalištu i boravištu građana promena naziva ulice i kućnog broja, a da adresa stanovanja faktički nije promenjena, te ne postoji obaveza izdavanja novog pasoša i nove saobraćajne dozvole zbog te činjenice.

Podatak o adresi stanovanja sa novim nazivom ulice i kućnim brojem će se upisati prilikom izdavanja novog pasoša i nove saobraćajne dozvole zbog isteka važenja prethodno izdatog pasoša, odnosno saobraćajne dozvole.

Ukoliko se vrši zamena pasoša zbog promene naziva ulice i kućnog broja ukoliko je to potrebno radi prilaganja organu u inostranstvu, kojom prilikom je neophodno da priložite dokaz o izvršenoj uplati propisanih naknada i taksi za izdavanje ovog dokumenta u iznosu od 3.600,00 dinara, s obzirom na to da navedenim Zaklјučkom nije regulisano da ovi troškovi padaju na teret budžeta Republike Srbije.