PANČEVO: Ako želite da držite golubove, ukrasne i egzotične životinje pročitajte koja su pravila

nov 22 2019 /

 

PANČEVO: Ako želite da držite golubove, ukrasne i egzotične životinje pročitajte koja su pravila

Od 25. novembra važi novi Pravilnik o držanju životinja u Pančevu u kome izmeđuostaog pišu i pravila o držanju golubova, ukrasnih i egzotičnih životinja.

Golubovi se mogu držati u posebno izgrađenim objektima ili prostorijama na prohodnom krovu ili tavanu stambene zgrade uz prethodno pribavljenu saglasnost svih vlasnika stanova i posebnih delova, pod uslovom da se ne uznemiravaju susedi i ne prlja okolina.

Golubovi se mogu držati u porodičnoj kući u posebno izgrađenim objektima, na tavanu ili terasi, pod uslovom da se ne uznemiravaju susedi i ne prlja okolina.

Golubovi se mogu držati u dvorištu porodične kuće u posebno izgrađenim objektima, pod uslovom da su udaljeni najmanje 10 metara od susednih stambenih objekata i objekata za snabdevanje vodom.

U dvorištu stambene zgrade golubovi se mogu držati samo ukoliko postoji saglasnost svih suvlasnika dvorišta, pod uslovom iz prethodnog stava.

Za držanje više od 10 golubova moraju se koristiti za to namenski objekti (golubarnici, odnosno volijeri kao i tavan), a za držanje do 10 golubova mogu se koristiti i prenosni objekti, kao što je kavez od dasaka, žice ili sličnog materijala.
Stalni i privremeni objekti za držanje golubova moraju biti ograđeni.

Podovi stalnih i privremenih objekata za držanje golubova moraju biti izgrađeni od nepropusnog materijala, moraju se redovno čistiti, u skladu sa opštom-higijenskom praksom, a najmanje dva puta godišnje, dezinfikovati, na način kojim se obezbeđuje zaštita životne sredine.

Stalni i privremeni objekti za držanje golubova moraju biti izgrađeni od nepropusnog materijala, sa nagibom prema kanalu za odvođenje nečistoće i vode u kanalizaciju ili septičku jamu.

UKRASNE I EGZOTIČNE PTICE

U stambenoj zgradi ili stambeno-poslovnoj zgradi u stanovima, mogu da se drže ukrasne i egzotične ptice u broju i na način kojim se stanari ne ometaju u mirnom korišćenju stanova, u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuje držanje divljih i egzotičnih životinja.

U porodičnom objektu, u pomoćnim objektima ili kavezima u dvorištu, mogu da se drže ukrasne i egzotične ptice pod uslovom da ne uznemiravaju susede i da se održava higijena, u skladu sa zakonom i propisima kojima se uređuje držanje divljih i egzotičnih životinja.