PIO objavio iznos koji će korisnicima isplaćivati za sahrane

okt 14 2019 /

PIO objavio iznos koji će korisnicima isplaćivati za sahrane

Naknada pogrebnih troškova koja se isplaćuje familijama preminulih penzionera (ili onome ko je platio sahranu), u oktobru, novembru i decembru ove godine iznosiće 39.516 dinara za korisnike penzija svih kategorija.

To je danas saopštio Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Naknada se isplaćuje u visini jedne i po prosečne penzije isplaćene u prethodnom kvartalu, u odnosu na dan smrti korisnika.

Visina naknade utvrđuje se kvartalno.

Uz zahtev za ostvarivanje ovog prava se prilaže:

- Izvod iz matične knjige umrlih (fotokopija),
- Računi o troškovima sahrane (original ili overena fotokopija)
- Fotokopija lične karte podnosioca zahteva
- Ček od penzije umrlog korisnika penzije

(A. J.)